Laporan Kajian :

Kecenderungan Minat Pelatih MPSS Terhadap Gaya-Gaya Pengajaran

Laporan ini telah dibentangkan dalam Seminar Penyelidikan Pendidikan Zon Sabah, 21&23 September 2000, Anjuran Maktab Perguruan Gaya.

| Kembali Ke Pangkal | Kembali Ke Penyelidikan |

Isi Kandungan

1     Pengenalan 2

2     Pernyataan Masalah 5

3     Matlamat Kajian 5

4     Hipotesis Kajian 5

5     Metodologi 6

5.1     Reka Bentuk Kajian & Instrumen 6

5.2     Persampelan 8

5.3     Prosedur Kajian 8

5.4     Penganalisisan Data 8

6     Dapatan Kajian 9

6.1     Latar Belakang Responden 9

6.1.1    Taburan Responden Mengikut Jantina. 9

6.1.2   Taburan Responden Mengikut Bangsa. 9

6.1.3   Taburan Responden Mengikut Taraf Pendidikan. 10

6.1.4   Taburan Responden Mengikut Semester Pengajian. 10

6.1.5   Taburan Responden Mengikut Pengkhususan. 11

6.2     Gaya Pengajaran Yang Digemari 11

6.3     Gaya Pengajaraan Yang Kurang Digemari 12

6.4     Gaya Pengajaran Yang Diminati Mengikut Jantina 13

6.5     Gaya Pengajaraan Yang Diminati Mengikut Bangsa 14

6.6     Gaya Pengajaran Yang Diminati Mengikut Pengkhususan 15

6.7     Gaya Pengajaraan Yang Diminati Mengikut Semester Pengajian 16

6.8     Gaya Pengajaraan Yang Diminati Mengikut Pencapaian Akademik 17

7     Perbincangan 17

7.1     Gaya Pengajaran Yang Digemari 17

7.2     Gaya Pengajaran Yang Tidak Diminati 19

8     Penutup 21

Rujukan 23

 

 

Pengenalan

Penyampaian kuliah dalam bilik kuliah di maktab perguruan mempunyai impak yang mendalam kepada pendidikan guru pelatih dan keberkesanan guru pelatih dalam bilik darjah kelak. Pelbagai bentuk gaya pengajaran di bilik kuliah disyorkan dari semasa ke semasa. Antaranya ialah pengajaran dan pembelajaran koperatif, penyebatian kemahiran berfikir, konteksual, masteri, maya, berpandukan komputer, berpandukan internet dan sebagainya.

Gaya-gaya pengajaran yang digunakan oleh pensyarah tidak semestinya diminati oleh guru pelatih. Contohnya dalam pembelajaran koperatif, aktiviti pembelajaran adalah berasaskan struktur dan tugasan yang mesti dilakukan oleh pelajar dalam masa kuliah. Begitu juga kuliah yang menyebatikan kemahiran berfikir khasnya metakognisi di mana pelajar dikehendaki melakukan tugasan mental sama ada secara perseorangan atau kumpulan kecil. Gaya pengajaran yang demikian dianggap baik dan berkesan kerana melibatkan pelajar dengan aktif dan menepati prinsip-prinsip kontruktivisme.

Flanders (1970) memperkenalkan tiga gaya pengajaran iaitu pengajaran secara langsung, pengajaran secara tak langsung, dan pengajaran eklektik (dalam Sturt, 2000). Gaya pengajaran secara langsung menyerupai gaya formal. Antara ciri-cirinya ialah – (a) bertindak kepada tingkah laku yang diperhatikan, (b) perancangan persekitaran, (c) gaya kepimpinan autokratik, (d) berpusatkan guru, dan (e) mengutamakan kaedah kuliah. Sebaliknya gaya pengajaran tak langsung lebih berbentuk tak terarah atau berpusatkan murid. Antara sifat-sifatnya ialah (a) laissez faire, (b) mempercayai bahawa pelajar mempunyai keinginan semulajadi untuk belajar, (c) hubungan guru-murid yang mesra, (d) menggalakkan potensi pelajar, (e) mencungkil pendapat daripada murid, dan (f) pelajar menetapkan peraturan sendiri serta berhak memilih apa yang ingin dipelajari. Gaya eklektik merupakan kombinasi gaya pengajaran langsung dan gaya pengajaran tak langsung. Di sini, gaya langsung akan digunakan jika gaya tak langsung tidak berhasil. Gaya eklektik lebih bersifat demokratik dan guru yang menggunakan gaya ini mestilah mahir dalam gaya langsung dan gaya tak langsung.

Bennet (1976) telah membahagikan gaya pengajaran kepada dua kategori iaitu gaya formal dan gaya tak formal (dalam Sturt, 2000). Gaya pengajaran formal lebih mementingkan kerja individu daripada kerja kumpulan. Susunan tempat duduk murid ditetapkan oleh guru sendiri. Selain itu, gaya ini juga menghadkan pergerakan murid dan mengutamakan penilian serta pencapaian sebagai motivasi pembelajaran. Gaya tak formal membenarkan lebih kebebasan kepada murid untuk bertindak dan menentukan aktivitinya. Murid-murid bebas memilih susunan tempat duduk. Di samping itu, motivasi lebih mementingkan kepuasan kendiri di mana penilaian dan pencapaian kurang diutamakan.

Selain itu, gaya pengajaran juga diklasifikasikan dari segi perspektif humanisme, behaviourisme dan kognitivisme seperti diutarakan oleh Kramlinger dan Huberty (1990). Humanisme mementingkan pengalaman peribadi di mana guru bertindak sebagai fasilitator dan menggalakkan pelajar agar berkongsi pengalaman dan pendapat. Teknik-teknik humanis adalah selaras dengan pelajar pragmatik, reflektif dan aktivis. Gaya yang bersifat behaviouris mencorakkan tingkah laku yang dikehendaki melalui ganjaran. Tujuannya ialah untuk memperkukuhkan tingkah laku yang dikehendaki supaya pelajar menguasai tingkah laku itu. Gaya ini didapati sesuai dengan pelajar pragmatik dan aktivis. Gaya yang bersifat kognitivis menyerupai pendekatan tradisi akademik dan bertujuan mempersembahkan informasi secara logik, biasanya melalui kuliah. Gaya ini sesuai dengan pelajar teoritikal.

Anthony Grasha menyatakan lima jenis gaya pengajaran seperti pakar, autoriti formal, model peribadi, fasilitator, dan delegator (1996 : 154).Kelima-lima gaya ini mempunyai kebaikan dan kelemahan dalam bilik kuliah. Grasha menegaskan bahawa kelima-lima gaya pengajaran dikelompokkan dalam empat gugusan. Gugusan 1 merangkumi gaya pakar dan gaya autoriti formal; Gugusan 2 meliputi gaya model peribadi, gaya pakar, dan gaya autoriti formal; Gugusan 3 termasuk gaya fasilitator, gaya model peribadi, dan gaya pakar; dan Gugusan 4 menyifatkan delegator, fasilitator, dan pakar.

Terdapat pendapat yang mengategorikan gaya-gaya pengajaran guru dari perspektif komunikasi. Contohnya mengikut Center for Teaching Excellence, St. Edward’s University, gaya-gaya pengajaran dibahagikan mengikut Organizer, Scholar, “Dreamer”, “Socializer”, “Performer” dan “Salesperson”. Cara seorang menyampaikan isi kandungan pelajaran bergantung kepada gaya komunikasinya. Berlandaskan teori personaliti, gaya pengajaran dianalisa dengan menggunakan MBTI yang mengateorikan gaya-gaya pengajaran kepada enam belas kategori. Kesemuanya diukur dengan empat dimensi iaitu Ekstravert-Intravert, Sensing-iNtuition, Thinking-Feeling, dan Judgemental-Persepsi (Sturt, 2000). Jenis personaliti yang dianggap unggul bagi seseorang guru ialah jenis eNFj.

Dalam kajian ini, gaya pengajaran dioperasikan sebagai cara-cara seorang pensyarah menyampaikan kuliahnya atau “A way a teacher teaches (Callahan, et. all). Gaya-gaya pengajaran yang dimaksudkan dibahagikan kepada sembilan cara seperti yang terdapat dalam borang soal selidik. Yang paling berpusatkan pensyarah ialah Gaya I – Kuliah tanpa sebarang penglibatan pelajar. Sebaliknya, gaya yang paling sedikit kawalan pensyarah ialah Gaya IX – Pembentangan oleh Pelatih.

1        Pernyataan Masalah

Apakah respons pelatih terhadap gaya pengajaran yang diamalkan oleh seseorang pensyarah? Adalah dipercayai seorang pensyarah yang bersifat reflektif akan sentiasa menyesuaikan gaya pengajarannya untuk meningkatkan mutu dan kesan pengajarannya. Gaya yang dianggap berkesan oleh pensyarah tidak semestinya dipersepsikan begitu oleh pelatih. Justeru itu, antara masalah yang ingin ditinjau oleh kajian ini ialah :

1.            Apakah gaya-gaya pengajaran pensyarah yang diminati oleh pelatih?

2.           Apakah gaya-gaya pengajaran yang tidak diminati oleh pelatih?

3.           Apakah gaya-gaya pengajaran pensyarah yang diminati oleh pelatih berbeza dari segi jantina, pengkhususan, semester pengajian, bangsa dan pencapaian akademiknya?

2       Matlamat Kajian

Antara matlamat kajian ialah untuk menerokai kecenderungan minat pelatih terhadap gaya-gaya pengajaran di bilik kuliah.

Hasil dapatan ini boleh menjelaskan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik kuliah. Selain itu, ia juga boleh membantu pensyarah maktab agar mempelbagaikan gaya pengajarannya selaras dengan minat pelajar.

3       Hipotesis Kajian

Berdasarkan matlamat kajian yang telah dinyatakan, hipotesis-hipotesis kajian adalah seperti berikut:

Hipotesis I : Tidak terdapat perbezaan kecenderungan minat pelatih terhadap gaya pengajaran yang digemari.

Hipotesis II :     Tidak terdapat perbezaan kecenderungan minat pelatih terhadap gaya pengajaran yang tidak digemari.

Hipotesis III :   Tidak terdapat perbezaan kecenderungan minat pelatih terhadap gaya pengajaran yang digemari mengikut jantina.

Hipotesis IV :    Tidak terdapat perbezaan kecenderungan minat pelatih terhadap gaya pengajaran yang digemari mengikut bangsa.

Hipotesis V :      Tidak terdapat perbezaan kecenderungan minat pelatih terhadap gaya pengajaran yang digemari mengikut pengkhususan pengajian.

Hipotesis VI :    Tidak terdapat perbezaan kecenderungan minat pelatih terhadap gaya pengajaran yang digemari mengikut semester pengajian.

Hipotesis VII :   Tidak terdapat perbezaan kecenderungan minat pelatih terhadap gaya pengajaran yang digemari mengikut kelulusan akademik.

4       Metodologi

4.1       Reka Bentuk Kajian & Instrumen

Kajian ini menggunakan borang soal selidik untuk mendapat respons daripada pelatih tentang kecenderungan minat terhadap gaya pengajaran di bilik kuliah. Instrumen kajian diubahsuai daripada kajian yang telah dilaksanakan oleh Megan J. Beishine dan Cooper B. Holmes (1997) untuk mengkaji kecenderungan pilihan mahasiswa tentang pelbagai gaya pengajaran. Borang soal selidik dibahagikan kepada 4 bahagian (A, B, C dan D) yang merangkumi dua jenis soalan iaitu soalan terbuka dan soalan tertutup.

Bahagian A mengandungi soalan demografi seperti Jantina, Umur, Pengkhususan, Semester Pengajian, Pencapaian Akademik, Pengalaman Mengajar, dan Bangsa. Dalam Bahagian B, responden dikehendaki menanda hanya satu daripada 9 gaya pengajaran yang disediakan. Gaya-gaya Pengajaran adalah seperti berikut:

* Gaya I: Kuliah sahaja tanpa penglibatan pelatih

* Gaya II: Kuliah dengan penglibatan sukarela pelatih

* Gaya III: Kuliah dengan penglibatan wajib pelatih

* Gaya IV: Kuliah dengan demonstrasi

* Gaya V: Demonstrasi sahaja

* Gaya VI: Kuliah dengan perbincangan kumpulan pelatih

* Gaya VII: Perbincangan kelas yang dibantu oleh pensyarah

* Gaya VIII: Perbincangan kumpulan-kumpulan pelatih

* Gaya IX: Pembentangan oleh pelatih-pelatih

Bagi Bahagian C, responden dibenarkan untuk menanda lebih daripada satu gaya yang tidak/kurang diminati. Senarai gaya adalah sama dengan Bahagian B. Manakala Bahagian D, responden diminta menulis sebab-sebab bagi gaya pengajaran yang paling disukai dan sebab-sebab pemilihan gaya-gaya pengajaran yang paling kurang disukai. Ruang yang cukup disediakan untuk jawapan responden.

4.2     Persampelan

290 orang pelatih yang merupakan kesemua pelatih maktab dalam pengajian semester 2, 3 dan 5 diberi soal selidik kajian ini. Nanum begitu, hanya 250 borang soal selidik diterima. Seramai 142 pelatih wanita dan 96 pelatih lelaki memulangkan mengisi borang soal selidik dengan betul. Sebanyak 12 borang diketepikan kerana salah isi atau tidak lengkan. Pelatih-pelatih terdiri daripada 6 jenis gabungan pengkhususan yang merangkumpi Matematik-Kajian Tempatan, Inggeris-Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Pengajian Melayu-Kajian Tempatan, Matematik-Kemahiran Hidup, Matematik-Pengajian Melayu, dan Sains-Kajian Tempatan.

4.3     Prosedur Kajian

Pelatih cuma mengambil beberapa minit sahaja untuk melengkapkan borang soal selidik. Sebelum responden mengisikan borang tersebut arahan dan penerangan dibuat oleh pengkaji. Borang tersebut dipungut sebaik sahaja ia dilengkapkan. Masa yang digunakan untuk menjawab soal selidik ini adalah lebih kurang 10 minit sahaja.

4.4     Penganalisisan Data

Statistik inferens utama yang digunakan dalam kajian ini berasaskan c2 satu dimensi dan c2 bagi jadual silang. Hipotesis akan diuji berasaskan c2 pada aras kepercayaan p = 0.05. Semua penganalisisan akan dilakukan dengan perisian SPSS 9.01.

5       Dapatan Kajian

5.1       Latar Belakang Responden

Latar belakang responden akan dijelaskan dari segi jantina, bangsa, status perkahwinan, taraf pendidikan, semester pengajian dan pengkhususan.

5.1.1      Taburan Responden Mengikut Jantina

Jadual 6.1.1 menunjukkan taburan demografi responden mengikut jantina. Daripada 238 orang responden, terdapat 40.3 % lelaki dan 59.7 % perempuan.

Jadual 5.1.1: Taburan Responden Mengikut Jantina

Jantina

Bilangan

Peratus

Lelaki

96

40.3

Perempuan

142

59.7

Jumlah

238

100.0

5.1.2     Taburan Responden Mengikut Bangsa

Merujuk jadual 6.1.2, peratus responden yang paling besar dari segi bangsa ialah Melayu iaitu 46.2 %. 39.1 % terdiri daripada responden Kadazan/Dusun manakala 5.5 % daripada responden terdiri daripada responden Cina.

Jadual 5.1.2: Taburan Responden Mengikut Bangsa

Bangsa

Bilangan

Peratus

Melayu

110

46.2

Kadaza/Dusun

93

39.1

Cina

13

5.5

Lain2

22

9.2

Jumlah

238

100.0

 

5.1.3     Taburan Responden Mengikut Taraf Pendidikan

Sebanyak 19.7 % responden yang mempunyai Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia berbanding dengan 77.3 % yang memiliki Sijil Persekolah Malaysia. Selebihnya sebanyak 2.9 % responden mempunyai kelulusan Sijil Persekolah Malaysia (Vokesyenal). Taburannya dinyatakan dalam Jadual 6.1.3 berikut.

 

Jadual 5.1.3: Taburan Responden Mengikut Taraf Pendidikan

Pencapai Akademk

Bilangan

Peratus

STPM

47

19.7

SPM

184

77.3

SPMV

7

2.9

Jumlah

238

100.0

 

5.1.4     Taburan Responden Mengikut Semester Pengajian

Bilangan responden daripada semester 3 adalah paling ramai dan merupakan 42 % daripada semua responden. Responden semester 5 hanya terdiri daripada dua unit sahaja; justeru itu ia hanya merupakan 23 % daripada semua responden. Taburan responden mengikut semester pengajian adalah seperti Jadual 6.1.4 berikut.

 

Jadual 5.1.4: Taburan Responden Mengikut Semester Pengajian

Semester Pengajian

Bilangan

Peratus

2

81

34.0

3

100

42.0

5

57

23.9

Jumlah

238

100.0

5.1.5     Taburan Responden Mengikut Pengkhususan

Semua responden menyertai latihan dalam dua pengkhususan. Jadual 6.1.5 menunjukkan taburan responden mengikut pengkhususan pengajian. Perbezaan bilangan responden agak ketara kerana bilangan unit pengkhususan adalah berbeza dari setahun ke tahun yang lain. Nanum begiut, bilangan responden yang paling banyak terdiri darpada pengkhususan Pengajian Inggeris – Pendidikan Jasmani & Kesihatan dan Matematik – Kajian Tempatan.

 

Jadual 5.1.5: Taburan Responden Mengikut Pengkhususan

Pengkhususan

Bilangan

Peratus

MtKt

59

24.8

PiPj

62

26.1

PmKt

48

20.2

MtKh

23

9.7

MtPm

23

9.7

SnKt

23

9.7

Jumlah

238

100.0

 

5.2     Gaya Pengajaran Yang Digemari

Setiap responden dikehendaki menyatakan gaya pengajaran yang paling digemari. Daripada 238 responden, kekerapan yang diramalkan bagi setiap gaya pengajaran ialah 26. Kekerapan, peratusan dan kedudukan bagi setiap gaya pengajaran yang diminati oleh responden dinyatakan dalam Jadual 6.2:1.

 

Jadual 5.2.1: Bilangan & Peratus Responden Mengikut Gaya Pengajaran Yang Digemari.

Gaya

Gaya Pengajaran Yang Digemari

Bilangan

Peratus

Rank

GI

Kuliah sahaja tanpa penglibatan pelatih

4

1.68

7

GII

Kuliah dengan penglibatan sukarela pelatih

64

26.90

2

GIII

Kuliah dengan penglibatn wajib pelatih

4

1.68

7

GIV

Kuliah dengan demostrasi

45

18.91

3

GV

Demonstrasi sahaja

1

0.42

9

GVI

Kuliah dengan perbincangan kumpulan pelatih

40

16.81

4

GVII

Perbincangan kelas yang dibantu oleh pensyarah

65

27.31

1

GVIII

Perbincangan kumpulan-kumpulan pelatih

6

2.52

6

GIX

Pembentangan oleh pelatih

9

3.78

5

 

Jumlah

238

100

 

c2 (8, N = 238) = 219.41, p < 0.05

Analisis c2 menunujukkan agihan pilihan adalah signifikan di mana c2 (8, N = 238) = 219.41, p < 0.05. Gaya pengajaran yang paling diminati ialah Perbincangan kelas yang dibantu oleh pensyarah dengan kekerapan 65 atau 27.31%. Gaya pengajaran yang berada pada kedudukan kedua ialah kedua ialah Kuliah dengan penglibatan sukarela pelatih yang mempunyai kekerapan 64 atau 26.9%. Kuliah dengan demostrasi mempunyai kekerapan sebanyak 45 lalu menduduki tempat ketiga manaka kuliah dengan perbincangan kumpulan pelatih dipilih sebanyak 40 kali serta berada di tempat keempat.

Hasil kajian menunjukkan bahawa Hipotesis I, iaitu “Tidak terdapat perbezaan kecenderungan minat pelatih terhadap gaya pengajaran yang digemari” ditolak. Jelasnya pelatih-pelatih memamerkan kecenderungan minat yang berbeza-beza tentang gaya pengajaran yang digemari.

5.3     Gaya Pengajaraan Yang Kurang Digemari

Responden diminta menanada gaya pengajaran yang kurang diminati. Mereka boleh menanda lebih daripada satu pilihan. Sebanyak 595 pilihan telah dibuat dan purata kekerapan yang diramalkan ialah 66 bagi setiap gaya. Kekerapan, peratusan dan kedudukan bagi setiap gaya pengajaran yang kurang diminati oleh responden dinyatakan dalam Jadual 6.3.1 berikut:

Jadual 5.3.1: Bilangan & Peratus Responden Mengikut Gaya Pengajaran Yang Kurang Digemari.

Gaya

Gaya Pengajaran Yang Kurang Digemari

Bilangan

Peratus

Rank

GI

Kuliah sahaja tanpa penglibatan pelatih

169

28.4

1

GII

Kuliah dengan penglibatan sukarela pelatih

23

3.87

7

GIII

Kuliah dengan penglibatn wajib pelatih

120

20.20

2

GIV

Kuliah dengan demostrasi

22

3.70

8

GV

Demonstrasi sahaja

103

17.31

3

GVI

Kuliah dengan perbincangan kumpulan pelatih

27

4.54

6

GVII

Perbincangan kelas yang dibantu oleh pensyarah

17

2.86

9

GVIII

Perbincangan kumpulan-kumpulan pelatih

38

6.39

5

GIX

Pembentangan oleh pelatih

76

12.77

4

 

Jumlah

595

100

 

c2 (8, N = 595) = 355.33, p < 0.01

Hasil dapatan menunjukkan bahawa gaya yang paling tidak diminati ialah Kuliah sahaja tanpa penglibatan pelatih dengan kekerapan 169 atau 28.4% diikuti oleh Kuliah dengan penglibaan wajib pelatih dengan kekerapan 120 atau 20.2%. Tempat ketiga dan keempat ialah Demonstrasi sahaja dan Pembentangan oleh pelatih dengan kekerapan 103 dan 76 masing-masing.

Hipotesis II yang menyatakakan bahawa “Tidak terdapat perbezaan kecenderungan minat pelatih terhadap gaya pengajaran yang kurang digemari” ditolak. Terdapat gaya pengajaran yang kurang diminati oleh pelatih berbanding dengan gaya yang lain.

5.4     Gaya Pengajaran Yang Diminati Mengikut Jantina

Jadual 6.4.1 berikut menunjukkan taburan silang kekerapan gaya pengajaran yang diminati dan jantina pelatih.

 

Jadual 5.4.1: Jadual Silang Gaya * Jantina

Gaya

Jantina

L

P

GI

3

1

GII

29

35

GIII

3

1

GIV

14

31

GV

1

0

GVI

19

21

GVII

20

45

GVIII

4

2

GIX

3

6

Jumlah

96

142

 

Analisis c2 menunjukkan nilai 12.96. Ini memberi implikasi bahawa tiada perbezaan yang ketara di antara pelatih lelaki dan perempuan dalam memilih gaya pengajaran yang diminati. Ini berimplikasi bahawa Hipotesis III iaitu “Tidak terdapat perbezaan kecenderungan minat pelatih terhadap gaya pengajaran yang digemari mengikut jantina” tidak dapat ditolak.

5.5     Gaya Pengajaraan Yang Diminati Mengikut Bangsa

Taburn kecenderungan pengajaran yang diminati mengikut ditunjukkan oleh Jadual 6.5.1 berikut.

Jadual 5.5.1: Jadual Silang Gaya * Bangsa Pelatih

Gaya

Bangsa Pelatih

Melayu

Kadazan-dusun

Cina

Lain-Lain

GI

1

1

1

1

GII

37

20

1

6

GIII

1

3

 

 

GIV

11

28

3

3

GV

 

1

 

 

GVI

24

7

3

6

GVII

32

24

4

5

GVIII

1

4

 

1

GIX

3

5

1

 

Jumlah

110

93

13

22

 

 

Analisis c2 menunjukkan agihan kecenderungan gaya pengajaran yang diminati mengikut bangsa adalah signifikan pada aras p < 0.05. Nilai c2 adalah sebanyak 38.07 dengan darjah kebebasan sebanyak 24.

Didapati responden Melayu lebih cenderung memilih gaya kuliah dengan penglibatan sukarela pelatih, kuliah dengan perbincangan kumpulan pelatih dan perbincangan kelas yang dibantu pensyarah manakala responden Kadazandusun lebih cenderungan memilih kuliah dengan demostrasi, perbincangan kelas yang dibantu oleh pensyarah, dan kuliah dengan penglibatan sukarela pelatih. Sehubungan dengan itu, hipotesis tentang gaya pengajaran yang diminati dengan bangsa pelatih – “Tidak terdapat perbezaan kecenderungan minat pelatih terhadap gaya pengajaran yang digemari mengikut bangsa pelatih” ditolak.

5.6     Gaya Pengajaran Yang Diminati Mengikut Pengkhususan

Dari segi pengkhususan, terdapat kecenderungan yang berbeza terhadap gaya pengajaran yang diminati. Jadual 6.6.1 berikut menunjukkan jadual silang antara pengkhususan pelatih dan gaya pengajaran yang diminati:

 

Jadual 5.6.1: Jadual Silang Gaya Pengajaran * Pengkhususan

Gaya

Pengkhususan

MtKt

PiPj

PmKt

MtKh

MtPm

SnKt

GI

2

0

0

0

2

0

GII

25

13

15

1

4

6

GIII

1

2

0

1

0

0

GIV

6

18

1

9

10

1

GV

1

0

0

0

0

0

GVI

9

6

9

7

4

5

GVII

11

18

22

1

3

10

GVIII

3

1

0

2

0

0

GIX

1

4

1

2

0

1

Jumlah

59

62

48

23

23

23

 

Analisis c2 menunjukkan nilai sebanyak 89.31 dan taburan kecenderungan adalah signifikan pada aras p < 005. Ini bermakna hipotesis tentang hubungan gaya pengajaran dan jenis pengkhususan pelatih iaitu “Tidak terdapat perbezaan kecenderungan minat pelatih terhadap gaya pengajaran yang digemari mengikut pengkhususan pengajian” ditolak.

5.7     Gaya Pengajaraan Yang Diminati Mengikut Semester Pengajian

Jadual 6.7.1 berikut menunjukkan taburan kecenderungan gaya pengajaran yang diminati mengikut semester pengajian. Terdapatnya perbezaan kecenderungan minat terhadap gaya pengajaran bagi pelatih semester yang berlainan. Pelatih semester 2 lebih cenderung memilih perbincangan kelas yang dibantu oleh pensyarah manakala pelatih semester 3 dan 5 lebih mementingkan gaya kuliah dengan penglibatan sukarela pelatih.

 

Jadual 5.7.1: Jadual Silang Gaya Pengajaran * Semester Pengajian

Gaya

Semester Pengajian

2

3

5

GI

4

0

0

GII

13

34

17

GIII

1

2

1

GIV

20

15

10

GV

0

0

1

GVI

15

17

8

GVII

28

23

14

GVIII

0

4

2

GIX

0

5

4

Jumlah

81

100

57

 

Analisis c2 menunjukkan nilai sebanyak 29.96 dan agihan ini adalah signifan pada aras p < 0.05. Lantaran itu, hipotesis berkenaan iaitu “Tidak terdapat perbezaan kecenderungan minat pelatih terhadap gaya pengajaran yang digemari mengikut pengkhususan pengajian” ditolak.

5.8     Gaya Pengajaraan Yang Diminati Mengikut Pencapaian Akademik

Jadual 6.8.1 berikut menunjukkan jadaul silang di antara gaya pengajaran yang diminati dengan sijil pencapaian persekolahan.

Jadual 5.8.1: Jadual Silang Gaya Pengajaran * Sijil Pencapaian Persekolahan

Gaya

Sijil Pencapaian Persekolahan

STPM

SPM

SPMV

GI

1

3

0

GII

14

49

1

GIII

1

3

0

GIV

11

31

3

GV

1

0

0

GVI

8

32

0

GVII

10

52

3

GVIII

0

6

0

GIX

1

8

0

Jumlah

47

184

7

 

Analisis c2 menunjukkan nilai sebanyak 13.06 dengan darjah kebebasan sebanyak 16. Analisis menunjukkan bahawa taburan ini adalah tidak signifikan pada p < 0.05. Hipotesis bagi hubungan gaya pengajaran yang digemari dan pencapaian akademik - “Tidak terdapat perbezaan kecenderungan minat pelatih terhadap gaya pengajaran yang digemari mengikut kelulusan akademik” tidak dapat ditolak.

6       Perbincangan

6.1       Gaya Pengajaran Yang Digemari

Pelatih-pelatih Maktab Perguruan Sandakan menunjukkan kecenderungan yang nyata tentang gaya pengajaran yang digemari. Dua gaya yang paling diminati ialah perbincangan kelas yang dibantu oleh pensyarah dan kuliah dengan penglibatan sukarela pelatih. Dalam kedua-dua gaya ini, pensyarah masih dikehendaki memainkan peranan yang agak dominan dan pada masa yang sama, pelatih diberi kebebasan untuk melibatkan diri tanpa paksaan atau arahan tugasan yang ditetapkan. Ini bererti pelatih inginkan penyampaian kuliah oleh pensyarah tetapi berasa kurang selesa jika mereka dikehendaki melalkukan sesuatu yang wajib semasa kuliah. Perbincangan kelas yang dibantu oleh pensyarah juga merupakan penyampaian isi kandungan dan pertukaran pendapat secara terbuka. Pelatih yang tidak ingin melibatkan diri boleh bertindak sebagai pemerhati dan penonton pasif sahaja.

Begitu juga bagi gaya yang ketiga diminati iaitu kuliah dengan demostrasi. Pelajar berminat mengikut gaya pengajaran di mana pensyarah menyampaikan kuliah dan pada masa yang sama melakukan demostrasi. Kemungkinan besarnya perkara yang disampaikan oleh pensyarah khasnya tentang kaedah mengajar perlu ditunjukan dengan cara demostrasi dan bukan penyampaian secara kuliah sahaja.

Hasil dapatan dalam tinjauan ini tidak banyak berbeza dengan dapatan kajian yang dilakukan oleh Beishline dan Holme (1997) di Emporia State University (ESU) dan Weber State University (WSU) di mana gaya-gaya pengajaran yang diminati berbentuk kuliah dengan teknik-teknik lain seperti perbincangan dan penyertaan sukarela pelajar. Empat gaya yang paling digemari di universiti-universiti tersebut ialah kuliah dengan penglibatan sukarela, kuliah dengan perbincangan kumpulan pelajar, perbincangan kelas yang dibantu oleh pensyarah, serta kuliah dengan demostrasi. Jadual 7.1.1 berikut menunjukkan dengan telitinya taburan kekerapan gaya pengajaran yang digemari oleh pelajar-pelajar di ESU dan WSU.

 

Jadual 6.1.1: Taburan Kekerapan Gaya Pengajaran Yang Digemari oleh Pelajar-pelajar Di ESU dan WSU

Gaya

Gaya Pengajaran

ESU

WSU

Bilangan

Peratus

Bilangan

Peratus

GI

Kuliah sahaja tanpa penglibatan pelatih

5

3.25

0

0

GII

Kuliah dengan penglibatan sukarela pelatih

65

42.21

20

21.28

GIII

Kuliah dengan penglibatn wajib pelatih

5

3.28

1

1.06

GIV

Kuliah dengan demostrasi

18

11.69

24

25.53

GV

Demonstrasi sahaja

5

3.25

6

6.38

GVI

Kuliah dengan perbincangan kumpulan pelatih

29

18.83

25

26.60

GVII

Perbincangan kelas yang dibantu oleh pensyarah

22

14.29

11

11.70

GVIII

Perbincangan kumpulan-kumpulan pelatih

3

1.95

4

4.26

GIX

Pembentangan oleh pelatih

1

.65

1

1.06

GX

Tiada Pilihan

1

.65

2

2.13

 

Jumlah

154

 

94

 

Sumber: Beishline & Holmes, 1997

Didapati kecenderungan terhadap gaya pengajaran yang diminati adalah berbeza dari segi bangsa, pengkhususan, semester pengajian. Kajian yang lebih mendalam dan analisis yang lebih terperinci perlu dijalankan untuk mengesahkan punca perbezaan demikian. Tidak terdapat perbezaan dari segi jantina dan taraf pencapaian akademik terhadap gaya-gaya yang diminati.

6.2     Gaya Pengajaran Yang Tidak Diminati

Gaya pengajaran yang paling tidak diminati oleh pelatih ialah kuliah tanpa penglibatan pelatih. Gaya ini dinyatakan sebagai membosankan, pelajar terlalu pasif ketika kuliah, dan kekurangan komunikasi dua hala dalam bilik kuliah. Pada tempat kedua dalam susunan gaya pengajaran yang tidak diminati oleh pelatih ialah kuliah dengan penglibatan wajib oleh pelatih. Antara alasan yang diberi ialah ketidakselesaan dan tekanan ketika mengikut kuliah di mana pelajar dikehendaki melakukan sesuatu. Ini termasuk gaya penyampaian kuliah di mana pelajar diminta melukis peta minda, bincang dengan rakan, aktiviti membuat catatan refleksi atau menyemak kerja orang lain. Bagi pensyarah yang mengamalkan pendekatan pembelajaran koperatif, sudah tentunya penyertaan pelatih penting dalam pembinaan konsep dan pembelajaran aktif. Mengikut Kegan dan Slavin, akauntabiliti individu dan penyertaan sama adalah penting dalam mencapai matlamat pelajaran.

Pelatih-pelatih juga tidak meminati gaya yang menggunakan kaedah tunggal seperti demostrasi sahaja. Begitu juga jika gaya pengajaran pensyarah berbentuk pembentangan oleh pelatih sendiri. Pelatih berasa mereka tidak layak mengajar sesuatu yang mereka belum menguasai.

Jika hasil dapatan ini dibandingkan dengan dapatan yang dilaporkan oleh Beishline dan Holmes (1997), kita akan dapati persamaan yang nyata di antara kecenderungan pelatih MPSS dengan pelajar-pelajar ESU dan WSU. Dalam kajian di ESU dan WSU, gaya-gaya yang tidak diminati adalah seperti berikut: kuliah sahaja, pembentangan oleh pelajar, kuliah dengan penglibatan wajib, dan perbincangan kumpulan-kumpulan pelajar. Tiga daripada gaya-gaya yang paling tidak diminati juga di ESU dan WSU adalah sama dengan gaya-gaya pengajaran yang paling tidak diminati oleh pelajar MPSS.

Jadual 7.2.1 berikut menunjukkan taburan gaya pengajaran yang tidak diminati oleh pelajar di ESU dan WSU seperti yang dilaporkan oleh Beishline dan Holmes (1997).

 

Jadual 6.2.1: Taburan Kekerapan Gaya Pengajaran Yang Tidak Digemari oleh Pelajar-pelajar Di ESU dan WSU

Gaya

Gaya Pengajaran

ESU

WSU

Bilangan

Peratus

Bilangan

Peratus

GI

Kuliah sahaja tanpa penglibatan pelatih

70

26.61

65

47.79

GII

Kuliah dengan penglibatan sukarela pelatih

9

3.42

2

4.47

GIII

Kuliah dengan penglibatn wajib pelatih

42

15.97

21

15.44

GIV

Kuliah dengan demostrasi

4

1.52

1

.73

GV

Demonstrasi sahaja

10

3.80

0

0

GVI

Kuliah dengan perbincangan kumpulan pelatih

8

3.04

4

.73

GVII

Perbincangan kelas yang dibantu oleh pensyarah

6

2.28

2

.21

GVIII

Perbincangan kumpulan-kumpulan pelatih

45

16.11

15

11.03

GIX

Pembentangan oleh pelatih

69

26.24

28

20.53

 

Jumlah

263

100

135

100

Sumber: Beishline & Holmes, 1997

7       Penutup

Kajian yang berbentuk eksploratori ini telah menunjukkan bahawa terdapat gaya-gaya pengajaran yang lebih diminati dan gaya yang kurang diminati oleh guru-guru pelatih di MPSS. Sekiranya seorang pensyarah menyedari kenyataan ini, maka terpulanglah kepadanya untuk menyakinkan pelatihnya bahawa gaya yang digunakan adalah berkesan, berguna dan patut dicontohi. Selain itu, pensyarah juga boleh menggunakan gaya-gaya yang diminati pelatih dan menyelitkan sifat-sifat gaya yang kurang diminati oleh pelatih secara beransur-ansur. Contohnya, seorang pensyarah boleh bermula dengan gaya kuliah dengan penglibatan sukarela pelatih dan secara informal dan tidak langsungnya memasukkan unsur-unsur pembelajaran koperatif.

Pensyarah yang hanya menggunakan satu-satu gaya khasnya kuliah atau demonstrasi sahaja akan disambut oleh pelatih yang namaknya bosan dan mengantuk. Begitu juga pensyarah yang memaksa penglibatan pelatih dengan melaung-laungkan prinsip pembelajaran koperatif. Persoalan selanjutnya ialah adakan pelatih telah cukup motivasi dan bersedia menerima kewajiban kendiri dalam bilik kuliah.


Rujukan

Anthony Grasha, Teaching with Style (Pittsburgh, PA: Alliance Publishers, 1996), p.154.

Beishline, Megan J. & Holmes, Cooper B. (1997) Student Preferences For Various Teaching Styles. Journal of Instructional Psychology, 24, 95-99.

Demirkol, E. et al (1998) The MBTI and Teaching Styles.Diperoleh dari WWW: http://yake.ecn.purdue.edu/~sebastia/MBTI/teaching.html. 30 Julai 2000.

Kramlinger, T. and Huberty, T. Behaviourism Versus Humanism, Training and Development Journal , December 1990, 41-45

Richarfson, Teri R., et al, (1997) Student Characteristics And Learning Or Grade Orientation Influence Prefferred Teaching Style. College Student Journal, 31, 347-353.

Sturt, G, (2000), Teaching Styles (online). Diperoleh dari WWW: http://psychology.colchsfc.ac.uk/gary.htm. 30 Julai 2000.

Teacher Communication Styles Models (2000), Center for Teaching Excellence, St. Edwards University. Diperoleh dari WWW: http://www.stedwards.edu/cte/communication styles.htm. 30 Julai 2000.

 

| Kembali Ke Pangkal | Kembali Ke Penyelidikan | Kembali Ke Atas |